07 aprilie 2017

Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Nevroze Predeal organizeazã concurs pentru ocuparea funcției de manager persoanã fizicã. Detalii AICI.

Actualizare 12.05.2017:

Proces verbal depunere dosare

Proiect de management-concurs manager

Actualizare 22.05.2017

Proces verbal susținere proiect de management

27 decembrie 2016

Sanatoriul de Nevroze Predeal organizeaza in data de 27.01.2017, ora 09.00, concurs/ examen, pentru ocuparea postului de consilier juridic II – poziția nr.75 din statul de funcții pe durata nedeterminata, la  compartimentul juridic.
Concursul /examenul se va organiza si desfasura  conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.
I.  Data si locul desfasurarii examenului/concursului:
•    Proba scrisa va avea loc la sediul Sanatoriului de Nevroze Predeal in data de 27.01.2017, ora 9.00 si interviul la ora 12.00, dupa corectarea si afisarea probelor scrise.
Candidații la concurs vor depune dosarele de inscriere la secretariatul sanatoriului pana la data de 16.01.2017, ora 16.00 (inclusiv).
II. Dosarul de concurs va conține urmatoarele acte:

a) Cererea de inscriere la concurs/examen;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) Copia carnetului de munca sau, dupa caz o adeverinta, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
e)Adeverinta medicala si examen psihologic care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
f)Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;
g) Curriculum vitae;
Copiile de pe acte se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din cadrul institutiei publice organizatorice, sau în copii legalizate.

Date suplimentare se obțin de la compartimentul RUNOS, tel. 0368883708.

30 septembrie 2015
Sanatoriul de Nevroze Predeal anunțã organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director – director financiar-contabil în ziua de 22 octombrie 2015.
 1. Anunț Concurs
 2. Proces verbal de afișare
 3. Calendar
 4. Regulament de organizare și desfășurare
 5. Tematica
 6. Bibliografie
 7. Proces verbal de neprezentare
31 august 2015

Vă anunțăm că începând cu data de 01 septembrie 2015, programările pentru internări se pot face și online prin completarea formularului de programare de la pagina PROGRAMARE ONLINE.

Conducerea Sanatoriului de Nevroze Predeal

12 august 2015

Sanatoriul de Nevroze Predeal organizează în data de 22 august 2015 acțiunea „Ziua Porților Deschise”.

Ziua porților deschise.

1 aprilie 2015

Sanatoriul de Nevroze Predeal anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director (director financiar-contabil), în ziua de 24 aprilie 2015.

 1. Anunț Concurs
 2. Proces verbal de afișare
 3. Calendar
 4. Regulament de organizare și desfășurare
 5. Tematica
 6. Bibliografie
 7. Proces verbal de neprezentare