Transparenta

Declarații de Avere


Noutăți Legislative

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

ORDIN nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

Ordinul comun nr. 622-214/14 iunie 2012 privind modificarea și completarea Ordinului M.S. și al Președintelui CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010.

Metodologie de aplicare a Hotărârii nr. 1389/2010 privind rambursarea cheltuielilor.

Norme contract cadru 2012.

Normele de aplicare a Contractului Cadru nr. 864/538 din 31.05.2011 privind condițiile acordării serviciilor medicale în unitățiile spitalicești. Anexa 21.

Hotărârea nr 909 din 14 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 451/2004.

Ordinul MS nr. 1011/2011 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

Ordinul nr. 1117/2010 privind aprobarea listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop lucrativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010.

Ordinul nr.430/470 din 12 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Precizari.

Hotărâre pentru aprobarea Contractului Cadru pe anul 2010.

Norme Contract Cadru 2010.

Ordinul nr. 384/413/26.03.2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale.

Decizie 101 din 29.12.2008 privind procedura emiterii autorizației pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în condițiile art. 9 alin. (3) și (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Lege nr 677 din 21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management și control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Ordinul 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

Ordinul 386 din 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului 46 din 2003.

Legea nr 46 din 2003 privind drepturile pacientului.

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidentialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasati pe butonul "Sunt de acord" sau continuati navigarea pe site.